X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی فایل تک روم

استفاده پروبیوتیک درتغذیه طیور


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 4

 

استفاده پروبیوتیک درتغذیه طیور :.

میکروفلورطبیعی دستگاه گوارش شامل بیش 400 گونه ازانواع میکروارگانیسم مختلف باشد که جمعیتی بالغ بر1014 جرم زنده تشکیل میدهند. حضور جمعیت کثیر میکروارگانیسم دلایل زیر میزبان ضروری :

1. کمک فرایندهضم مواد غذایی

2. کمک سنتز جذب ویتامین مواد معدنی

3. تجزیه سلولز سایر پلی ساکاریدها

4. تحریک سیستم ایمنی

جمعیت میکـروفلـورطبیـعی روده تحت تاثیـرعوامل مختلفی نظیـر بروز بیماریهای معدی –روده ، تغییـرات جیره غذایی، استفاده ازانتی بیوتیک جهت درمان بیماریها،کمبود تغذیه ای، مسافرت (حمل نقل)، تراکم بالای گله، سن، واکسیناسیون استرس دستخوش تغییراتی میگردد.

از انجایی که امروزه صنعت پرورش طیور، منظور دستیابی سطوح بالای بازده اقتصادی، پرندگان سیستم پرورشی متراکم وگله باجمعیتهای زیاد نگهداری پرورش یابند همین جهت تحت تاثیرعوامل گوناگون درمعرض تنش قرارمی گیرند. همانگونه که اشاره گردید عوامل منجر بروزاختلال تعادل میکروفلور روده درنتیجه تضعیف مکانیسم دفاعی بدن گردند بدین ترتیب اجرام بیماریزا فرصت فعالیت پیدا میکنند. درچنین شرایطی اغلب منظور مهـاریا حـذف اجـرام زیـان اورموجـود روده وهمچنیـن جهت بهبـود بازده غذایـی وافـزایـش تـولیـد،ازافـزودنیـهای غذایـی ضد میکروبی مانند انتی بیوتیک استفاده شود.

بررسیـهای بعمل امده نشان دهند مصرف مستمر وطولانی مدت مقادیـر تحت درمانی ترکیبات درخوراک دام طیور ممکن منجر حضوربقایای انها درفراورده دامی گردیده پس ازمدتی موجب بوجود امدن میکروارگانیسم مقاوم داروها انسان گردد. اساس گزارشهای موجود، افزایش روزافزون ناهنجاریهای مادرزادی، وقوع بیماریـهای مـزمن، عـدم تاثیر انتی بیـوتیک برخی عوارض دیـگر که امـروزه انـها عنوان مشکلات بهـداشتی جوامع بـشری یاد شود، مصرف رویه همین ترکیبات نسبت داده شود.

با توجه موارد فوق، درحال حاضر استفاده انتی بیوتیک عنوان یک افزودنی غذایی متداول درخوراک حیوانات برخی کشورها بطورکامل ممنوع شده سایر کشورها تدریج رو کاهش نهاده است.

پروبیوتیک Probiotics :

واژه « پروبیوتیک» ازکلمه یونانی Probiosis مفهوم « زندگی » مشتق شده است. واژه اولین باردرسال 1965 توسط Lilly وtillwell توصیف « عوامل محرک رشد که بوسیله میکروارگانیسم تولید شوند» ارایه گردید.

مکانیسم اثر پروبیوتیک :

اگرچه مکانیـسم عمل ضـد باکتریایـی پروبیوتیک هنـوزبطـورکامل ودقیق مشخص نگردیده، ولی ممکن مکانیسم پیشنهادی زیر زمینه نقش داشته باشند :

الف) حفظ جمعیت میکروبی مفید دستگاه گوارش

1- مکانیسم پیشنهادی دراین زمینه عبارتند از:

2- رقابت متصل شدن جایگاههای اتصال موجود سلول بافت پوششی روده.

3- رقابت دریافت مواد مغذی سوبستراها ( کربنوازت، عناصر معدنی ).

4- چسبیدن میکروارگانیسم بیماریزا کمک حذف انها بدن میزبان.

5- تولید ترکیبات ضد باکتری.

ب) افزایش میزان دریافت غذا بهبود هضم ان

1- فلور میکروبی روده موارد زیر نقش عمده دارد:

2- متابولیسم مواد مغذی قبیل کربوهیدرات ها، پروتیین چربیها.

3- افزایش ماندگاری مواد مغذی ( چربی، ازت، کلسیم، فسفر، مس، منگنز) مرغان تخمگذار

4- سنتز ویتامین ها

5- تحریک اشتها

پ) تغییر متابولیسم باکتریایی

1- فعالیت انزیم گوارشی.

2- فعالیت انزیم باکتریایی.

3- کاهش تولید امونیاک فعالیت انزیم اوره از.

ت) تحریک سیستم ایمنی

تجویز کشت باکتریایی عنوان پروبیوتیک، ممکن روشهای زیر موجب تحریک سیستم ایمنی گردد:

1- تحریک تولید پادتنها ( موضعی عمومی )

2- افزایش فعالیت سلول بیگانه خوار ( ماکروفاژها )

3- افزایش سطوح پروتیین تام سرم بالا رفتن نسبت گلبولین الومین ها.

4- افزایش تعداد گلبول سفید.

5- ترغیب افزایش فعالیت لمفوسیت ‏T افزایش تولید پادتنهای IgM ( ضد سالمونلا )

ث) خنثی کردن انتروتوکسین ها

بعضی سمومی که بوسیله باکتری تولید شوند، تحت تاثیر مواد تولید شده توسط پروبیوتیک خنثی گردند


<< 1 ... 11 12 13 14 15